شما در این صفحه میباشید: تجهیزات تست رنگ و پوشش

تجهیزات تست و بازرسی رنگ و پوشش

کلیه تجهیزات بازرسی و اندازه گیری جهت تست و بازرسی کیفیت رنگ و پوشش شامل دستگاه های ضخامت سنج رنگ و پوشش، دستگاه تست چسبندگی رنگ از قبیل خراش انداز و Pull Off Tester ، زبری سنج و صافی سنج، Holiday Detector و ...
تست، بازرسی و اندازه گیری تجهیزات صنعتی

 

ضخامت سنج های رنگ و پوشش

Coating Thickness Gauge

دستگاه های ضخامت سنج رنگ و پوشش بر روی زیر پایه های آهنی و غیر آهنی به صورت دستگاه های ضخامت سنج رنگ پراب سرخود و پراب جدا، با امکان ذخیره اطلاعات، نمایش آماری ، انتقال اطلاعات به کامپیوتر و ...

دستگاه زبری سنج و دستگاه صافی سنج

Roughness Tester

دستگاه تست چسبندگی رنگ

Adhesion Testing

دستگاه های تست چسبندگی رنگ در مدلهای مختلف. دستگاه خراش انداز یا کارس کات (Cross Cut ) ، دستگاه Pull Off و دستگاه تست چسبندگی از نوع Push Off با امکان ...

منفذ یاب

Holiday Detector

دستگاه دیجیتال تست رنگ بدنه خودرو

Digital Car Paint Tester

دستگاه دیجیتال تستر رنگ خودرو در حقیقت یک دستگاه ضخامت سنج رنگ بدنه خودرو است که با نمایش ضخامت رنگ خودرو به کاربر این امکان را میدهد که از فابریک بودن رنگ خوردو اطمینان حاصل کند

دستگاه ها و تجهیزات تست و اندازه گیری صنعتی